Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy.


Nowa umowa podpisana!

   Umowa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec pracodawcy pracowników zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna zawarta w dniu 26.04.2023 r. obowiązuje do 30 kwietnia 2024 r.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pracowników zrzeszonych w organizacjach członkowskich Federacji ZZPAiT PKP.

  Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowią zabezpieczenie finansowe, które jest potrzebne nie tylko przedsiębiorcom czy firmom, ale także każdej osobie, która wykonując czynności życia codziennego czy obowiązki pracownicze, może niechcący przyczynić się do strat w mieniu pracodawcy. Pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za następstwa zdarzeń, które nie były bezpośrednio związane ze świadczeniem pracy przez pracownika, a nastąpiły jedynie wtedy, kiedy pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik przekroczył zakres swoich obowiązków czy wykonywał czynność nienależącą do jego obowiązków. Ponadto, pomiędzy powstaniem szkody i wykonywaniem obowiązków pracowniczych musi zachodzić normalny związek przyczynowy, co zazwyczaj ma miejsce podczas wypadków. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności również wówczas, kiedy działanie pracownika było umyślne i zawinione.

   W przypadku posiadania odpowiedniego pakietu ubezpieczeń odszkodowanie zostanie pokryte z polisy ubezpieczeniowej. W związku z powyższymi zagrożeniami Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w ramach swojej działalności od lat oferuje dla swoich członków zrzeszonych w organizacjach związkowych ubezpieczenie ochrony cywilnej pracownika związkowca wobec roszczeń finansowych ze strony pracodawcy. W przypadku pracowników – członków związku, którzy wstąpią do organizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem wstąpienia do związku. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom zrzeszonym w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w przypadku, gdy w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swej winy wyrządzili szkodę osobom trzecim lub pracodawcy.

   Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu kolejowym w tym w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i łączności, służbowych pojazdach mechanicznych oraz pojazdach samochodowych, w tym samochodach leasingowanych używanych do realizacji zadań służbowych. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej pracownikom zrzeszonym w Federacji, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych wyrządzili pracodawcy szkodę w mieniu kolejowym w rozumieniu mających zastosowanie przepisów Kodeksu Pracy przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków służbowych oraz ich bezpośrednich następstw. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do poniesienia kosztów wynagradzania rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. Poniesienia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela. Pokrycia kosztów obrony przed sądem, jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczonego zostanie przeciwko niemu jako sprawcy szkody objętej ubezpieczeniem wszczęte postępowanie karne. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników nieupoważnionych do prowadzenia pojazdów oraz diagnostyki i utrzymania urządzeń srk i łączności, jeżeli szkodę spowodował prowadzący pojazd, diagnosta lub pracownik utrzymania urządzeń srk i łączności, szkody wyrządzone umyślnie oraz w przypadku, gdy postępowanie dyscyplinarne nie stwierdzi winy osoby ubezpieczonej.

Poniżej można zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC wynikającymi z podpisanej przez Federację umowy.

Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.


Coś tam