Najbliższe Wydarzenia

Nic o nas bez nas...

21 marca 2023 - pOSIEDZENIE BranZy Transport OPZZ
X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy FZZPAiT PKP 26-29 marCa 2023 R.
29 marca 2023 - Spotkanie strony społecznej z ZarzĄdem spóŁki PKP PLK S.A.