Komisja ds. spółki PKP PLK S.A.

Przewodniczący - wiceprzewodniczący Federacji Tomasz Mayer
email: tomaszmayer@federacjaait.org 

W skład Komisji ds. PKP PLK S.A. Federacji ZZPAiT PKP wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych jednostek organizacyjnych spółki PKP PLK S.A. zrzeszonych w FZZPAIT PKP.

Działalność bieżąca Komisji.
> 11.01.2023 Spotkanie zespołu do spraw zatrudnienia z Biurem spraw                                pracowniczych PKP PLK S.A.
>18.01.2023 Spotkanie robocze Komisji.
> 30.05.2023 Posiedzenie Komisji.
Protokół ze spotkania Komisji ds PLK 30.05.23.pdf

Notatka z posiedzenia Komisji d.s. PLK  FZZPAiT PKP  w dniu 18.01.2023 r.

  W dniu 18.01.2023 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji d.s. PLK FZZPAiT PKP zorganizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Federacji. Spotkanie otworzył Przewodniczący Federacji Janusz Stefańczyk. Po przedstawieniu programu przystąpiono do omówienia bieżącej działalności Federacji, Przewodniczący omówił sprawy dotyczące naszego miesięcznika „Przekaźnika” i nowej strony internetowej Federacji. Koleżanka Barbara Przychlińska omówiła spotkanie z pracodawcą w tematyce normowania zatrudnienia które miało miejsce 11 stycznia 2023 roku. W spotkaniu ze strony Federacji uczestniczyli Tomasz Chojecki komisja IZ Siedlce, Krzysztof Marjański MOZ Kielce, Janusz Stefańczyk oraz Barbara Przychlińska. Ze strony pracodawcy obecni byli Pani Grażyna Mamińska Dyrektor Biura d.s. Pracowniczych, Pani Renata Maleniuk - Naczelnik Wydziału d.s. dialogu społecznego i pan Marek Białek Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji. Jedną z niewielu informacji przekazanych nam w trakcie spotkania przez stronę pracodawcy w temacie Metodyki zatrudnienia jest ta, że na Sekcji Eksploatacji liczba zawiadowców w pionie automatyki zależy od ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na 18 pracowników, etat jednego zawiadowcy a zatrudnienie w pionie utrzymania liczy się z uaktualnianego co pół roku ilostanu urządzeń i czasu trwania zabiegów powstałych jako modyfikacja chronometrażu z 2013 roku. Na pytanie czy zostaniemy zaproszeni do współpracy jako centrala przy normowaniu zatrudnienia w tak ważnej dla nas branży otrzymaliśmy odpowiedź, że nie bo jest to pole zakresu działania pracodawcy. Sprawy normowania zatrudnieni w pionie automatyki nadal będą przez Federację procedowane. Następnie przystąpiono do omówienia sytuacji związanej ze zmianami w ZUZP. Spotkania pracodawcy na zakładach w tym temacie wzbudziły dużo kontrowersji. W wyniku dyskusji członkowie Komisji d.s. PLK podtrzymali swoje stanowisko o nie wyrażeniu zgody na proponowane przez pracodawcę zmiany dotyczące włączenia do wynagrodzenia zasadniczego dodatków: funkcyjnego, niebezpiecznego, uciążliwego i szkodliwego. Stanowisko to będzie przedstawione na spotkaniu z Pracodawcą w dniu 19 stycznia 2023 roku. Następnie przystąpiono do omówienia sprawy pilotażu prowadzonego przez pracodawcę w ISE Tczew związanego z cyfryzacją procesu planowania i wykonania zabiegów utrzymania w tym elektroniczną kartą zapisu Przedstawiono w ogólnym zarysie działanie i obsługę systemu wraz z jego zaletami i wadami. Sprawa jest rozwojowa ponieważ spółka planuje wprowadzić ten system w pionie utrzymania w całej spółce. Ale jak pamiętamy pilotaży było wiele i nie wszystkie weszły w życie. W trakcie dyskusji koledzy zgłaszali problemy z zaopatrzeniem w części i narzędzi w tym diagnostycznych koniecznych do lokalizacji i usuwania usterek. Z dyskusji wynikło, że w różnych zakładach jest różnie a rozwiązania problemów następują wyłącznie dzięki determinacji i pomysłowości automatyków. Zwracano również uwagę na niezadowalające poziomy szkoleń z nowych systemów srk prowadzonych przez producentów, którzy je zabudowują. Szkolenia są zbyt krótkie, ogólne, poglądowe i nie dają wiedzy koniecznej do utrzymania urządzeń i ich diagnostyki szczególnie w czasie występowania usterek. Zdaniem członków komisji szkoleń z nowo zabudowanych systemów (urządzeń) powinno być kilkanaście rozłożonych w czasie, by na tych szkoleniach rozwiązywać problemy z utrzymaniem i występującymi usterkami w czasie eksploatacji. Serwis producenta nie rozwiązuje sytuacji ponieważ czas reakcji na awarie jest zbyt długi, wsparcie merytoryczne jest nieadekwatne do potrzeb a po upłynięciu gwarancji producenta na zabudowane urządzenia automatycy są pozostawiani sami sobie. W dalszej dyskusji członkowie komisji wskazali na konieczność doposażenia Zakładów Linii Kolejowych w sprzęt diagnostyczny w ilości adekwatnej do ilostanu nowych urządzeń i obszaru działania brygad utrzymaniowo-diagnostycznych oraz na konieczność zapewnienia na zakładach natychmiastowego dostępu do części zamiennych w ilości co najmniej 10% koniecznych podzespołów potrzebnych do usuwania awarii. Zebrani również zaznaczyli, że konieczne jest uzupełnienie zatrudnienia w pionie automatyki o osoby z nowymi specjalizacjami np. dotyczącymi nowych technologii np.: światłowody, programowanie komputerowe itp.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokołowała: Barbara Przychlińska